Nya spelavgifter 2018

På årsmötet den 28 november fattades beslut om höjda spelavgifter 2018.

De som kommer få nya avgifter är fullvärdiga, vardagsmedlemmar och 9-hålsmedlemmar.

Årsavgiften höjs med 150 kr för samtliga.

Vi kommer också att höja avgiften för skåp pga höjd moms till 25%.

De kommer att kosta 360 kr för vanliga skåp och 600 kr för familjeskåp.

Kallelse till års-/höstmöte 2017

Kallelse till års-/höstmöte 2017

 

(budget och valärenden)

 

Medlemmarna i Sala-Heby Golfklubb kallas härmed till höstmöte tisdagen den 28 november 2017 klockan 19.00 i klubbhuset (restaurangen) på Sala-Heby Golfklubb.

 

Årsmöteshandlingar

 

Verksamhetsplan, budget och övriga handlingar finns tillgängliga på kansliet, kunddisken hos Intersport, Sala och Åsas Optik, Kyrkogatan 21, Heby, tidigast tisdagen den 22 november.

 

 

På styrelsen vägnar

Harald Önander

Ordförande

 

 

Föredragningslista

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 6. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 7. Val av
  1. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år
  2. tre ledamöter på två år
  3. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
  4. revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
  5.     (samtliga ovanstående valda tillträder i respektive funktion från 1 januari närmast                      följande kalenderår efter valtidpunkten)
  6. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  7. ombud till VGDF möte     9. Övriga frågor  
  8.  
  9. Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för Sala-Heby GK fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
  10.      8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner