Årsmöte!

Kallelse till års-/höstmöte 2018

(budget och valärenden)

Medlemmarna i Sala-Heby Golfklubb kallas härmed till höstmöte torsdagen den 29 november 2018 klockan 19.00 i klubbhuset (restaurangen) på Sala-Heby Golfklubb.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsplan, budget och övriga handlingar finns tillgängliga på kansliet, kunddisken hos Intersport, Sala och Åsas Optik, Kyrkogatan 21, Heby, tidigast fredagen den 23 november.

På styrelsen vägnar
Peter W Axelsson
Ordförande

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
7. Val av
a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år
b) tre ledamöter på två år
c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
(samtliga ovanstående valda tillträder i respektive funktion från 1 januari närmast följande kalenderår efter valtidpunkten)
e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
f) ombud till VGDF möte
8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
9. Övriga frågor

Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för Sala-Heby GK fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Hösttouren 2018

Här kommer resultat på de spelare från klubben som fått pris i årets hösttour.

Grattis till er 🙂

A-klass

Robin Pettersson 8:e plats

Lars Keijser  12:e plats

D-klass

Anders Westman  1:a plats

Lars-Erik Erixon  2:a plats

Tidsbokning

Från den 22 oktober är tidsbokningen stängd,

bollränna gäller på 18-håls banan.

Kiosk och Restaurang !

Kiosken och restaurangen har stängt för säsongen,

så kom ihåg att ta med eget fika på golfrundan.

 

Priser Kylslaget!

A-klass

  1. Mikael Ekholm
  2. Pontus Pettersson
  3. Erik Wennerstrand
  4. Sven-Erik Olsson

B-klass

2 st ettor i denna klass.

  1. Pär Björkman och Felix Claesson

3.  Tommy Tiander

4.  Lars Kullberg

C-klass

  1. Ulrika Görjevik
  2. Ann Frisk

Priser finns att hämta i kansliet eller shopen.