Spel Avesta GK

Från i år kostar det 150 kr i greenfee för spel på Avesta GK för våra fullvärdiga medlemmar och samma för Avestas fullvärdiga medlemmar att spela hos oss. Vi tävling erläggs Tävlingsgreenfee som gäller på respektive bana.

Problem med telefoni!

Vi har problem med vår telefon,

Telia kommer att åtgärda problemet så snart som möjligt.

Julstängt på kansliet

Kansliet är stängt f.o.m den 23/12 och öppnar åter 7/1.

God Jul och Gott Nytt År!

Kansliet stängt onsdag 11 december.

Höstmöte 2019

Kallelse till års-/höstmöte 2019

(budget och valärenden)

Medlemmarna i Sala-Heby Golfklubb kallas härmed till höstmöte torsdagen den 28 november 2019 klockan 19.00 i klubbhuset (restaurangen) på Sala-Heby Golfklubb.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsplan, budget och övriga handlingar finns tillgängliga på kansliet, kunddisken hos Intersport, Sala och Åsas Optik, Kyrkogatan 21, Heby, tidigast fredagen den 22 november.

På styrelsen vägnar

Peter W Axelsson

Ordförande

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret                                                                                                                                                              
 7. Val av
  1. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år
  1. tre ledamöter på två år
  1. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
  1. revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta

(samtliga ovanstående valda tillträder i respektive funktion från 1 januari närmast följande kalenderår efter valtidpunkten)

 • ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  • ombud till VGDF möte

      8.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

      9.  Övriga frågor

Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för Sala-Heby GK fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.