Påskbuffè

Restaurangen startar säsongen på långfredagen med sin populära påskbuffè.
Buffèn står framdukad 12.00 – 16.00 alla dagar under helgen.
Välkomna ut till Fallet.

Vårmöte

Kallelse till årsmöte/vårmöte

 

Medlemmarna i Sala-Heby Golfklubb kallas härmed till årsmöte/vårmöte (bokslut 2017)

tisdagen den 27 mars 2018 klockan 19.00 på Sala-Heby Golfklubb, restaurangen.

Klubben bjuder på kaffe och bulle.

 

Årsmöteshandlingar

 

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsredovisning och övriga handlingar kan hämtas på Intersport, Sala, Åsas Optik, Kyrkogatan 21, Heby och på kansliet från den 20 mars 2018.

På styrelsens vägnar

Harald Önander

Ordförande

 

Föredragningslista

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Föredragande av…
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
  3. Bolagsstämman i Fallet Golf AB, rapport från aktieägaren, Sala-Heby Golfklubbs ombud.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/-räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Val av ombud vid bolagsstämmor i Fallet Golf AB, för tiden fram till och med stämma som avhandlar 2017 års räkenskapsår.
 11. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Golfresa

För publicering som nyhet på hemsidan och under Damkommitténs sida

GOLFRESA 19-20/5 2018

Golfresa är preliminärbokad till Strand Golf Resort som ligger mellan Eskilstuna och Strängnäs, knappt 10 mil från Sala (restid ca 1 h 20 min).

Golfpaket för 1.795 kronor:
-Logi i dubbelrum
-Frukost
-3-rätters middag
– Greenfee lördag och söndag

Strands golfbana (par 71). Starttider lördag från 12.30 och söndag från 8.30. Hemsida: strandgolf.se

 

Anmälan på damernas facebooksida, klubbens kansli (530 77, må-to 8-13) eller nedanstående mejl-adress. Din anmälan blir bindande efter 14 mars.

Ev. frågor kan ställa till ingegerd.sellgren@telia.com

Arrangörer: Ingegerd och Tina

Nya spelavgifter 2018

På årsmötet den 28 november fattades beslut om höjda spelavgifter 2018.

De som kommer få nya avgifter är fullvärdiga, vardagsmedlemmar och 9-hålsmedlemmar.

Årsavgiften höjs med 150 kr för samtliga.

Vi kommer också att höja avgiften för skåp pga höjd moms till 25%.

De kommer att kosta 360 kr för vanliga skåp och 600 kr för familjeskåp.

Kallelse till års-/höstmöte 2017

Kallelse till års-/höstmöte 2017

 

(budget och valärenden)

 

Medlemmarna i Sala-Heby Golfklubb kallas härmed till höstmöte tisdagen den 28 november 2017 klockan 19.00 i klubbhuset (restaurangen) på Sala-Heby Golfklubb.

 

Årsmöteshandlingar

 

Verksamhetsplan, budget och övriga handlingar finns tillgängliga på kansliet, kunddisken hos Intersport, Sala och Åsas Optik, Kyrkogatan 21, Heby, tidigast tisdagen den 22 november.

 

 

På styrelsen vägnar

Harald Önander

Ordförande

 

 

Föredragningslista

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 6. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 7. Val av
  1. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år
  2. tre ledamöter på två år
  3. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
  4. revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
  5.     (samtliga ovanstående valda tillträder i respektive funktion från 1 januari närmast                      följande kalenderår efter valtidpunkten)
  6. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  7. ombud till VGDF möte     9. Övriga frågor  
  8.  
  9. Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för Sala-Heby GK fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
  10.      8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Info 18-hålsbanan

Den 18 oktober 12.00 öppnas 18-hålsbanan dock med begränsat antal hål.

Hål 4 – 8 är stängda tills vidare.

200 kr i greenfee alla dagar.

Banstatus

18-hålsbanan är fortsatt stängd.

9-hålsbanan öppnas idag måndag 12.00.

Banan fortsatt stängd!

18-hålsbanan fortsatt stängd. 9-hålsbanan öppnas idag måndag kl. 12.00.

Banan avstängd

18-hålsbanan är tills vidare avstängd, pga mycket regn.
Golfbilsförbud på båda banorna gäller säsongen ut.

Säsongens sista klubbtävling!

VECKANS KLUBBTÄVLING

Kylslaget

Söndagen den 1 oktober arrangeras Kylslaget, en singeltävling i A, B och C-klass. Poängbogey i alla klasser. Tävlingen är öppen för alla, medlemmar och greenfee-gäster.

EGA Exakt Tävlingshandicap krävs för deltagande.

Anmälan på plats mellan 09.00 – 11.00

Första start kl. 10.00. (Ingen prisutdelning i samband med tävlingen. Pristagarna hämtar sina priser på kansliet veckan efter tävlingen.)

Välkomna!