Kallelse Årsmöte

 

Kallelse till årsmöte/vårmöte

Medlemmarna i Sala-Heby Golfklubb kallas härmed till årsmöte/vårmöte (bokslut 2018)
torsdagen den 28 mars 2019 klockan 19.00 på Sala-Heby Golfklubb, restaurangen.
Klubben bjuder på kaffe och bulle.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsredovisning och övriga handlingar kan hämtas på Intersport, Sala, Åsas Optik, Kyrkogatan 21, Heby och på kansliet från den 21 mars 2019.

På styrelsens vägnar

Peter W Axelsson
Ordförande

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Föredragande av…
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
c) Bolagsstämman i Fallet Golf AB, rapport från aktieägaren, Sala-Heby Golfklubbs ombud.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/-räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av ombud vid bolagsstämmor i Fallet Golf AB, för tiden fram till och med stämma som avhandlar 2018 års räkenskapsår.
11. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.