Klubbtävling

VECKANS KLUBBTÄVLING

VÅRSLAGET  

Söndagen den 21 maj arrangeras en singeltävling i 3 klasser.Tävlingen är öppen för alla, medlemmar och greenfee-gäster. Anmälningsavgift 120:-/person, Tävlingsgreenfee 200:-/person. Anmälan senast torsdag 18/5 kl. 20.00 till kansliet, tfn 530 77, eller via ”Min golf”. Start 10.00

Välkomna med er anmälan!

Nu lanserar vi en ny sajt!

Då var det dags! Från och med nu bjuder vår webbplats på ett nytt utseende och ny navigering, allt för att göra ditt besök både enklare och snabbare. Arbetet med att färdigställa vår nya sajt fortsätter allt eftersom och kommer aldrig att upphöra heller. Vi fyller på med nytt innehåll och förbättrade funktioner vartefter.

Nya hemsidan fungerar lika bra i mobilen, som i surfplattan som i datorn.

Har ni några funderingar går det bra att kontakta oss på kansliet.

Kallelse till årsmöte/vårmöte 2017

Medlemmarna i Sala-Heby Golfklubb kallas härmed till årsmöte/vårmöte (bokslut 2016) torsdagen den 30 mars 2017 klockan 19.00 på Sala-Heby Golfklubb, restaurangen.
Klubben bjuder på kaffe och bulle.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsredovisning och övriga handlingar kan hämtas på Intersport, Sala, Åsas Optik, Kyrkogatan 21, Heby och på kansliet från den 22 mars 2017.
På styrelsens vägnar

Harald Önander
Ordförande

 

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Föredragande av…
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
c) Bolagsstämman i Fallet Golf AB, rapport från aktieägaren, Sala-Heby Golfklubbs ombud.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/-räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av ombud vid bolagsstämmor i Fallet Golf AB, för tiden fram till och med stämma som avhandlar 2016 års räkenskapsår.
11. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Information till GKplus-berättigade medlemmar

GKplus-samarbetet är en stor medlemsförmån och bygger på ömsesidig respekt för de olika klubbarnas verksamheter.

Många av klubbarna har upplevt en ökad förekomst av så kallad NS (No Show), vilket innebär att spelare bokar starttid utan att nyttja den. Det förekommer att samtliga spelare i bollen uteblir eller att man bokar fler spelare än det antal som kommer för att spela.

Vi uppmanar därför alla våra GKplus-berättigade medlemmar att utnyttja reserverade tider på GKplus-klubbarna eller att avboka dem i god tid.
Avbokning skall ske senast dagen före reserverad speltid.

Om problemet inte upphör kommer det att införas regler som innebär att spelare som uteblir debiteras full greenfee och vid utebliven betalning blir spelaren avstängd från ytterligare GKplus spel.

Vänligen respektera detta
/GKplus styrelsen

Hello world

Hello world