Slope-kalkylator på hemsidan

18-hålsbanan öppnar

Fredag 27 mars öppnar 18-hålsbanan med sommargreener. Tidsbokningen har öppnat.

Vi har blockat tider på morgonen för ev frost. Är det inte frost så går det att gå ut på bollränna.

Välkomna!

Årsmötet flyttat

Årsmötet den 26/3 är flyttat. Nytt datum är 14/5 kl.19.00.
Det kommer att hållas i Restaurangen på klubben.

Kallelse till årsmöte/vårmöte

Medlemmarna i Sala-Heby Golfklubb kallas härmed till årsmöte/vårmöte (bokslut 2019)

torsdagen den 14 maj 2020 klockan 19.00 på Sala-Heby Golfklubb, restaurangen.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsredovisning och övriga handlingar kan hämtas på Intersport, Sala, Åsas Optik, Kyrkogatan 21, Heby och på kansliet från den 19 mars 2020.

På styrelsens vägnar

Peter W Axelsson

Ordförande

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Föredragande av…
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
  3. Bolagsstämman i Fallet Golf AB, rapport från aktieägaren, Sala-Heby Golfklubbs ombud.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/-räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Val av ombud vid bolagsstämma/stämmor i Fallet Golf AB, för tiden fram till och med stämma som avhandlar 2020 års räkenskapsår.
 12. Övriga frågor.
 13. Namn byte från Sala-Heby Golfklubb till Sala Golfklubb
 14. Förslag höstmötet utgår och endast ett Årsmöte på vår
 15. Mötet avslutas.

          Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.


Årsmöte / vårmöte

Kallelse till årsmöte/vårmöte

Medlemmarna i Sala-Heby Golfklubb kallas härmed till årsmöte/vårmöte (bokslut 2019)

torsdagen den 26 mars 2020 klockan 19.00 på Sala-Heby Golfklubb, restaurangen.

Klubben bjuder på kaffe och bulle.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsredovisning och övriga handlingar kan hämtas på Intersport, Sala, Åsas Optik, Kyrkogatan 21, Heby och på kansliet från den 19 mars 2020.

På styrelsens vägnar

Peter W Axelsson

Ordförande

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Föredragande av…
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  1. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
  1. Bolagsstämman i Fallet Golf AB, rapport från aktieägaren, Sala-Heby Golfklubbs ombud.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/-räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Val av ombud vid bolagsstämma/stämmor i Fallet Golf AB, för tiden fram till och med stämma som avhandlar 2020 års räkenskapsår.
 12. Övriga frågor.
 13. Namn byte från Sala-Heby Golfklubb till Sala Golfklubb
 14. Förslag höstmötet utgår och endast ett Årsmöte på vår
 15. Mötet avslutas.

          Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Spel Avesta GK

Från i år kostar det 150 kr i greenfee för spel på Avesta GK för våra fullvärdiga medlemmar och samma för Avestas fullvärdiga medlemmar att spela hos oss. Vi tävling erläggs Tävlingsgreenfee som gäller på respektive bana.

Problem med telefoni!

Vi har problem med vår telefon,

Telia kommer att åtgärda problemet så snart som möjligt.

Julstängt på kansliet

Kansliet är stängt f.o.m den 23/12 och öppnar åter 7/1.

God Jul och Gott Nytt År!

Kansliet stängt onsdag 11 december.

Höstmöte 2019

Kallelse till års-/höstmöte 2019

(budget och valärenden)

Medlemmarna i Sala-Heby Golfklubb kallas härmed till höstmöte torsdagen den 28 november 2019 klockan 19.00 i klubbhuset (restaurangen) på Sala-Heby Golfklubb.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsplan, budget och övriga handlingar finns tillgängliga på kansliet, kunddisken hos Intersport, Sala och Åsas Optik, Kyrkogatan 21, Heby, tidigast fredagen den 22 november.

På styrelsen vägnar

Peter W Axelsson

Ordförande

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret                                                                                                                                                              
 7. Val av
  1. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år
  1. tre ledamöter på två år
  1. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
  1. revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta

(samtliga ovanstående valda tillträder i respektive funktion från 1 januari närmast följande kalenderår efter valtidpunkten)

 • ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  • ombud till VGDF möte

      8.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

      9.  Övriga frågor

Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för Sala-Heby GK fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Info banstatus!

Lite info om banornas öppning eller inte:
Det har kommit för mycket regn den senaste tiden och nu får det räcka. Tyvärr spås vädret inte bli så.
Det som gäller nu är golfbilsförbud resten av säsongen.
Vi öppnar inte 18 hålsbanan den här veckan eller helgen. Hur det blir framöver med den tar vi beslut om senare.
9 hålsbanan öppnar INTE i morgon torsdag.
Däremot ser vädret ut att bli lite bättre fredag och lördag så tanken är att vi öppnar 9 hålsbanan klockan 10 på fredag igen. Det kan ändra sig.
Sen kör vi bara på den över helgen.
Som läget är nu är det en ren skär bonus för er som vill spela.
Ta med vattentäta skor och gärna strumpbyte efter rundan.
Som sagt:
Fredag klockan 10 och framåt på 9 hålsbana och golfbilsförbud.
Svinga lugnt.
Tobbe med banpersonal.