BAKGRUND

För att säkerställa en långsiktig ekonomisk stabilitet i klubben infördes systemet med spelrätter fr.o.m. ett extra utlyst medlems/årsmöte den 3 september 2009. Varje kapitalinsats om 5 000 kronor byttes ut mot en spelrätt. Medlem med lägre kapitalinsats erlade en fyllnadsbetalning upp till nämnda belopp. Systemet medförde att klubbens skulder till medlemmarna omvandlades till eget kapital och stärkte klubbens ekonomi. Medlemmarna fick en spelrätt, som vid utträde ur klubben kan säljas till köpare som önskar bli medlem. Medlem med kvarstående kapitalinsatser erbjuds en spelrätt mot avskrivning av klubbens skuld till medlemmen om insatsen uppgår till 5 000 kronor alternativt en fyllnadsinbetalning görs till nämnda belopp.

SPELRÄTTSMARKNAD

Klubben kan utfärda och sälja spelrätter för det nominella beloppet 5 000 kr. Därutöver har nedanstående personer anmält att de har spelrätter de vill sälja eller hyra ut. Är du intresserad tar du kontakt med den du vill köpa eller hyra av. Har du någon spelrätt du vill sälja eller hyra ut med hjälp av vår spelrättsmarknad så ta kontakt med kansliet. Annonserna tas bort efter 6 månader, hör av dig till kansliet om du vill bli återuppförd.

SÄLJES

SäljareE-postTelefonPris
Bengt Anderssonbenganw47@gmail.com072-54431084000:-
Eva-Lotte Mejstedtanders.mejstedt@salasvets.se0224-962 124000:-
Benny Karlssonbenny.karlsson@sbdink.com3000:-
Mårten Dahlbäckmarten.dahlback@hotmail.com4000:-
Thure Eriksson0224- 149 123500:-
Lisbeth Löfgrenlisbeth_lofgren@hotmail.com073-63735012900:-
Kerstin Rydh073-51520173000:-
Emil Erikssonemil.mj.eriksson@live.com2500:-
Renate Östnäsrenateostnas@hotmail.com070-53606503500:-
Anders Kellin076-34495352500:-
Göran Isacson070-52549993000:-
Thomas Petterssontppt.coach@gmail.com070-20103653000:-
Therese Isberg Törnrosttornros@yahoo.com073-84352043000:-
Mayvor Sjöbergbirger.sjoberg@telia.com070-17060952500:-
Mikael Janssonjanmic60@gmail.com070-87630192000:-
Maria Wingemiawinge69@gmail.com076-25930042.300:-
Inga Ragnaringa.ragnar@telia.com2.500:-
Kjell Stigermankjell.stigerman@telia.com2.500:-
Håkan Andersson070-61845003.000:-
Marianne Eriksson070-73632152.000:-
Johan Karlströmjohan.karlstrom@hotmail.com073-14891871.900:-
Emil Lundbergemil.lundberg@hotmail.com1.800:-
Siv Johanssonsalboes@hotmail.com070-74122911.800:-
Rita Orvendalorvendal@gmail.com073-40245492.500:-
Lars-Erik Orvendalorvendal@gmail.com073-40245492.500:-
Mikael Lundgrenm_lundgren77@hotmail.com070-68858275.000:-
Thomas Petterssontppt.coach@gmail.com070-20103653.000:-
Annika Sandstenannika@logic.se070-75329453.500:-
Johan Östgrenjohan.ostgren89@outlook.com073-65444491.800:-
Jan Häggjan.hagg@live.com070-66537962.000:-
Tomas Anderssontomas1973.andersson@gmail.com076-80353642.000:-
Margareta Kingstedtmargareta.kingstedt@telia.com1.800:-
Per Arvidssonper@fotografarvidsson.se070-53181311.300:-
Eva Simonssonper@fotografarvidsson.se070-53181311.300:-

För att fullfölja en överlåtelse eller upplåtelse genom uthyrning, skall kansliet informeras och godkänna överlåtelsen. Använd de blanketter som finns att skriva ut från hemsidan eller beställ från kansliet. Mer information gällande bestämmelserna kring spelrätter finns att läsa på spelrättsbestämmelser.

SPELRÄTTSBESTÄMMELSER

För rätt till spel på klubbens hela anläggning erfordras att seniormedlem innehar ett spelrättsbevis. Medlem som kan uppvisa giltigt studieintyg gällande heltidsstudier kan erhålla rätt till spel fram till 25 års ålder utan sådant innehav.  Spelrättsbevis kan endast förvärvas av fysisk person och är personligt.

Klubben kommer att utfärda högst 1 500 spelrättsbevis.

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att årligen betala den för aktuell medlemskategori gällande spel- och medlemsavgiften. Underlåter han eller hon det har klubben rätt att skriftligen häva spelrätten, varvid klubben är skyldig att betala lösen – efter avdrag för spelrättsinnehavarens skuld avseende spel- och medlemsavgift eller annat till klubben – för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen.

Innehavare av spelrätt skall senast 30 dagar efter förvärvet ansöka om medlemskap i klubben. Har så ej skett tillämpas förfarandet enligt punkt 3 ovan.

Spelrättsinnehavaren skall omgående utbjuda sin spelrätt till försäljning vid sitt medlemsutträde ur klubben. Priset på spelrätten är ett resultat av förhandling mellan köpare och säljare.  Om spelrätt överlåts och på överlåtelsedagen finns skuld avseende spel och medlemsavgifter som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats.

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att hembjuda spelrätten till golfklubben i enlighet med villkor som framgår av bilaga till spelrättsbeviset.

Medlem som ej önskar vara aktiv kan för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – hyra ut spelrätten till annan med verkan att den till vilken spelrätten upplåts införs i spelrättsregistret. Förutsättning är att upplåtelsen sker till fysisk person, som beviljas medlemskap i klubben och betalar stadgade spel- och medlemsavgifter. Den som hyr ut sin spelrätt ska kvarstå som passiv medlem och betala avgift för passivt medlemskap.

Klubben för fortlöpande register över samtliga spelrätter. Alla ägaröverlåtelser skall omgående anmälas till kansliet.

Golfklubben äger inte rätt att utfärda och sälja spelrättsbevis till annat pris än 5 000 kronor. Spelrättsbevis som klubben förvärvat med utnyttjande av hembudsrätten ska dock försäljas för det av klubben erlagda priset.

Klubbens styrelse fastställer detaljerade regler och anvisningar för hanteringen av klubbens spelrätter samt för handeln med spelrätter.

© Copyright - Sala-Heby Golfklubb - Drift & underhåll av hemsida: Linkan Reklambyrå