Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Sala Golfklubb kallas härmed till årsmöte (bokslut 2020) torsdagen den 22 april 2021 klockan 18.00. Mötet sker digitalt.

Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsredovisning och övriga handlingar kan hämtas på Intersport, Sala, Åsas Optik, Kyrkogatan 21, Heby och på kansliet.
Medföljer även länken till mötet.

På styrelsens vägnar
Peter W Axelsson
Ordförande

Föredragningslista
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7.  Föredragande av…

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
c) Bolagsstämman i Fallet Golf AB, rapport från aktieägaren, Sala Golfklubbs ombud.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Val av ombud vid bolagsstämma/stämmor i Fallet Golf AB, för tiden fram till och med stämma som avhandlar 2021 års räkenskapsår.
12.  Faställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
13. Val av klubbens ordförande för en tid av 1 år.
14. Val av 3 styrelseledarmöter för en tid av 2 år.
15. Val av 2 suppleanter i styrelsen med för dem faställd turordning för en tid av 1 år.
16. Val av 1 revisor jämte 2 lekmannarevisorer för 1 år.
17. Val av 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en ska utses till ordförande.
18. Val av ombud till VGDF-mötet.
19. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkommna motioner.
20. Övriga frågor.
21. Mötet avslutas.

Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.