Påsk – Buffè

Restaurangen startar säsongen med Påsk – Buffè

på långfredagen och påskafton från 12:00.

Pris: 195 kr inklusive måltidsdryck, kaffe med kaka.

Välkomna ut till Fallet.

 

Kallelse till årsmöte 31 mars

Kallelse till årsmöte

 

Medlemmarna i Sala Golfklubb kallas härmed till årsmöte (bokslut 2021)

Torsdagen den 31 mars 2022 klockan 19.00 i restaurangen på Sala Golfklubb.

 

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsredovisning och övriga handlingar kan hämtas på Intersport, Sala, Åsas Optik, Kyrkogatan 21, Heby och på kansliet från den 23 mars 2022.

 

På styrelsens vägnar

Peter W Axelsson

Ordförande

 

Föredragningslista

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Föredragande av…
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
  3. Bolagsstämman i Fallet Golf AB, rapport från aktieägaren, Sala Golfklubbs ombud.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/-räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Val av ombud vid bolagsstämma/stämmor i Fallet Golf AB, för tiden fram till och med stämma som avhandlar 2022 års räkenskapsår.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
 13. Val av klubbens ordförande för en tid av 1 år.
 14. Val av 3 styrelseledarmöter för en tid av 2 år.
 15. Val av 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
 16. Val av 1 revisor jämte 2 lekmannarevisorer för 1 år.
 17. Val av 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en ska utses till ordförande.
 18. Val av ombud till VGDF-mötet.
 19. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 20. Övriga frågor.
 21. Mötet avslutas.

 

Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 

God Jul

Vi önskar alla en God Jul och Gott Nytt År.

Kansliet tar julledigt den 27/12 och är åter på plats den 10/1.

Vi ser fram emot att träffa er alla igen när säsongen 2022 drar igång igen.

Vänliga hälsningar

Sussi , Tobbe , Maggan

 

Samarbetsavtal med andra golfklubbar

Idag har det gått ut ett mejl till alla medlemmar gällande samarbetsavtal med andra klubbar 2022.

Hemsidan kommer att uppdateras under morgondagen med de olika avtalen.

 

9-hålsbanan Stängd

9-hålsbanan är Stängd. Öppnar igen Söndag 28/11 med vintergreener.

 

9-hålsbanans öppettider helgen v.46

Fredag 19/11 OBS!! Stängd pga frost/is på banan

Lördag 20/11 öppnar banan kl 09.00

Söndag 21/11 Stänger banan tillsvidare

Vid frost kan starttiderna komma att flyttas fram.

Bilförbud råder.

9-hålsbanan öppettider helgen v.45

Fredag den 12/11 öppnar banan prel kl. 10.oo pga frost.
Lördag den 13/11 öppnar banan 12.00.
Söndag den 14/11 öppnar banan 09.00.
Vid ev. frost kan starttiderna komma att flyttas fram.
Bilförbud råder.

9-håls banan öppnar Torsd 11/11

9-hålsbanan öppnar idag, Torsdag 11/11 kl.09.00.

Reducerad Greenfee 200kr.

Bilförbud råder.

18-hålsbanan är stängd för säsongen.

Banorna stängda

Både 18 och 9 hålsbanorna är stängda tillsvidare pga alltför blöta banor.

Vi återkommer när, hur och i vilken omfattning banorna kan öppnas igen.

Bollränna gäller alla dagar från 23:e oktober

Från den 23:e oktober är det bollränna som gäller alla dagar.

Från måndag 18:e oktober är det tidsbokning från kl 9,00 på morgonen.
Men är det frost kommer banan vara stängd till frosten släpper.

Det är absolut förbjudet att gå på banan om det är frost.