STYRELSEN 2022

Ordförande
Peter Axelsson
peter.axelsson@ovkenergi.se

Vice ordförande 
Karin Eriksson-Arnryd

Sekreterare
Conny Rehnvall

Ledamöter
Torbjörn Svensson
Mikael Johansson
Lars Grundkvist
Tommy Sellgren

Suppleanter

Clas Holm

Rebecca Björkman

Kommittéer och ansvariga

Det ideella arbete som utförs i klubbens olika kommittéer utgör en viktig del i klubbens verksamhet.  Klubbkommittéerna kan ses som styrelsens förlängda arm ut till medlemmarna i alla de frågor – stora som små – som hänför sig till klubbens utveckling och dess strävan att vara en naturlig och trivsam mötesplats för medlemmarna. För varje kommitté utser styrelsen en kommittéansvarig, som knyter ett antal ledamöter till respektive kommitté. Det fortlöpande kommittéarbetet rapporteras regelbundet till klubbstyrelsen, som har att ta ställning till kommittéernas förslag till åtgärder i de fall förslagen innebär ett ekonomiskt åtagande eller kräver samordning med klubbens övriga verksamhet.

Kontakta kommittéansvarig eller kansliet om du är intresserad av att göra en ideell insats för klubben genom att delta i kommittéarbetet eller om du på annat sätt vill stödja klubben.

Medlemskommittén
Tina Färnskog –  tinafarnskog@sheab.net
Kommittén har en medlemsövergripande uppgift som omfattar alltifrån medlemsrekrytering och introduktion av nya medlemmar, till exempelvis kursverksamhet och arrangemang av sammankomster i syfte att värna om klubbkänslan.

Damkommittén
Marianne Andersers –  marianne@andersers.net
Kommittén har bl.a. till uppgift att skapa bra och trivsamma förutsättningar för klubbens damer vad gäller tävlingar och socialt umgänge vid olika typer av sammankomster.

Bankommittén
Kommittén har bl a till uppgift att i samverkan med klubbens  greenkeeper upprätta en skötselplan för klubbens båda banor med iakttagande av de krav som ur såväl miljösynpunkt som säkerhetssynpunkt ska ställas på en modern golfanläggning. Kommittén framlägger förslag till styrelsen beträffande om- och tillbyggnader och tillsätter s.k. hålgrupper.

Elitkommittén/ Juniorkommittén
Mikael Johansson – micke.johansson@telia.com
Kommittén svarar för klubbens elitutveckling genom att bl.a. erbjuda goda träningsmöjligheter och kvalificerad instruktion och att klubben med ett representationslag deltar i det nationella seriesystemet.

Kommittén har bl.a. till uppgift att introducera och utveckla golfspelet för klubbens yngre medlemmar och att inskola dem i spelets sociala gemenskap.

Tävlingskommittén
Karin Eriksson-Arnryd – karinearnryd@gmail.com
Kommittén svarar för planering och genomförande av klubbens tävlingsverksamhet.

Sponsor och marknadskommittén
Kommittén svarar bl.a. för kontakter och samverkan med klubbens sponsorer och kontinuerlig rekrytering av nya sponsorer.

Seniorkommittén
Leif Johansson – johlei@outlook.com
Kommittén har till uppgift att främja golfspelet och den sociala gemenskapen för klubbens äldre medlemmar bl a genom återkommande veckotävlingar och deltagande i klubbens löpande verksamhet.

Golfvärdarna
Vakant
Golfvärdarna har till uppgift att skapa trivsel för klubbens medlemmar och gäster bl.a. genom att tillse att bana och klubbhusområde hålles rent och snyggt och att kioskverksamheten fungerar.

Stugvärdskommittèn

Vakant

Stugvärdarna har till uppgift att se till att stugor och stugområdet hålls rent och fräscht för våra gäster.

© Copyright - Sala-Heby Golfklubb - Drift & underhåll av hemsida: Linkan Reklambyrå