STYRELSEN 2023

Ordförande
Karin Eriksson Arnryd

Vice ordförande
Kjell Arne Rönnberg

Kassör
Charlotta Petersén

Sekreterare
Linda Lindblom

Ledamöter
Lena Landqvist
Tom Gustavsson
Howard Leamon

Fråga styrelsen

Om du har frågor till oss i styrelsen eller har förslag / önskemål på saker som kan förbättra vår klubb så skicka det till fragastyrelsen@salagk.nu

Stadgar 

Stadgar Sala Golfklubb

Kommittéer och ansvariga

Det ideella arbete som utförs i klubbens olika kommittéer utgör en viktig del i klubbens verksamhet.  Klubbkommittéerna kan ses som styrelsens förlängda arm ut till medlemmarna i alla de frågor – stora som små – som hänför sig till klubbens utveckling och dess strävan att vara en naturlig och trivsam mötesplats för medlemmarna. För varje kommitté utser styrelsen en kommittéansvarig, som knyter ett antal ledamöter till respektive kommitté. Det fortlöpande kommittéarbetet rapporteras regelbundet till klubbstyrelsen, som har att ta ställning till kommittéernas förslag till åtgärder i de fall förslagen innebär ett ekonomiskt åtagande eller kräver samordning med klubbens övriga verksamhet.

Kontakta kommittéansvarig eller kansliet om du är intresserad av att göra en ideell insats för klubben genom att delta i kommittéarbetet eller om du på annat sätt vill stödja klubben.

Medlemskommittén
Tom Gustavsson & Kjell-Arne Rönnberg
Kommittén har en medlemsövergripande uppgift som omfattar alltifrån medlemsrekrytering och introduktion av nya medlemmar, till exempelvis kursverksamhet och arrangemang av sammankomster i syfte att värna om klubbkänslan.

Damkommittén
Ann Forsberg Sjöblom
Kommittén har bl.a. till uppgift att skapa bra och trivsamma förutsättningar för klubbens damer vad gäller tävlingar och socialt umgänge vid olika typer av sammankomster. Se separat sida för Damkommittén.

Bankommittén
Howard Leamon
Kommittén har bl a till uppgift att i samverkan med klubbens  greenkeeper upprätta en skötselplan för klubbens båda banor med iakttagande av de krav som ur såväl miljösynpunkt som säkerhetssynpunkt ska ställas på en modern golfanläggning. Kommittén framlägger förslag till styrelsen beträffande om- och tillbyggnader och tillsätter s.k. hålgrupper.

Fastigheter mm
Torbjörn Svensson
Kommittén har till uppgift att i samverkan med klubbchef och greenkeeper upprätta planer för löpande fastighetsunderhåll samt bistå vid projektering av om-/till- o/e nybyggnationer.

Elitkommittén
Mikael Johansson – micke.johansson@telia.com
Kommittén svarar för klubbens elitutveckling genom att bl.a. erbjuda goda träningsmöjligheter och kvalificerad instruktion och att klubben med ett representationslag deltar i det nationella seriesystemet.

Juniorkommittén
Lena Landqvist
Kommittén har bl.a. till uppgift att introducera och utveckla golfspelet för klubbens yngre medlemmar och att inskola dem i spelets sociala gemenskap samt få våra ungdomar intresserade av tävlingsmomentet för deltagande i klubbtävlingar, distriktstävlingar och nationellt. Samarbetar med elitkommittén.

Tävlingskommittén
Karin Eriksson-Arnryd – karinearnryd@gmail.com
Kommittén svarar för planering och genomförande av klubbens tävlingsverksamhet.

Sponsor och marknadskommittén
Charlotta Petersén
Kommittén svarar bl.a. för kontakter och samverkan med klubbens sponsorer och kontinuerlig rekrytering av nya sponsorer.

Seniorkommittén
Leif Johansson – johlei@outlook.com
Kommittén har till uppgift att främja golfspelet och den sociala gemenskapen för klubbens äldre medlemmar bl a genom återkommande veckotävlingar och deltagande i klubbens löpande verksamhet.

Golfvärdarna
Vakant
Golfvärdarna har till uppgift att skapa trivsel för klubbens medlemmar och gäster bl.a. genom att tillse att bana och klubbhusområde hålles rent och snyggt och att kioskverksamheten fungerar.

Stugvärdskommittèn
Vakant

Stugvärdarna har till uppgift att se till att stugor och stugområdet hålls rent och fräscht för våra gäster.

© Copyright - Sala-Heby Golfklubb - Drift & underhåll av hemsida: Linkan Reklambyrå